R o t t u m e r b o de

Nieuwsbrief van de stichting Rottumerberaad.
Stichting van (oud) hoofdbestuursleden van de JOVD


Van het bestuur
Veel oud-Hoofdbestuursleden spraken ons er al op aan: "Wanneer komt er weer een activiteit van de onze Stichting?". De uitnodiging die u in december 2003 ontving, was dan ook het einde van onze zelfgekozen winterslaap. Het Stichtingsbestuur was toe aan een rustmoment na het organiseren van ons derde lustrum en het uitbrengen van het collecters-item "Geheim!" in 2002. Maar u gunde ons - terecht - onze rust niet langer. Daarom is er hard gewerkt aan het uitbrengen van deze Rottumerbode en aan een update van de website. Bovendien kunt u al uw oud-HB-collega's en het huidige Hoofdbestuur weer ontmoeten op de borrel die eind deze maand wordt georganiseerd.

In deze uitgave van de Rottumerbode verder een verslag van het reilen en zeilen van uw Stichting Rottumerberaad. Veel leesplezier.

Namens de leden van het Stichtingsbestuur,
De Voorzitter,
Eduard A.H. van der Biezen 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 
Uitnodiging Rottumerberaad-borrel op 28 februari 2004
De borrel voor 2004 zal plaatsvinden op de locatie van het Lustrumcongres van de JOVD, waar het 55-jarig bestaan wordt gevierd. Het Stichtingsbestuur is dan ook zeer verheugd dat wij in samenwerking met de Lustrumcommissie van de JOVD de borrel kunnen organiseren.
Het Stichtingsbestuur ontvangt u graag vanaf 15.30 uur in de Sociëteit in Woudschoten Conferentiecentrum, Woudenbergseweg 54 te Zeist (routebeschrijving: www.woudschoten.nl).
In verband met de organisatie van de borrel wordt u verzocht om u van te voren aan te melden (info@rottumerberaad.nl of een briefkaart aan het postadres). Bij de incheckbalie ligt er dan een badge voor u klaar. 
Wilt u meer weten van het volledige Lustrumprogramma van de JOVD, dan kunt u het beste een kijkje nemen op www.route55.nl. Indien u wilt dineren tijdens het lustrum en met uw eigen HB of 'kamp' een tafel wilt regelen, kunt u contact opnemen met Nathan Soomer (nathan.soomer@zonnet.nl) van de lustrumcommissie.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Verzoek Jaarlijkse Donatie 2004
Voor de activiteiten van de Stichting is de Stichting geheel afhankelijk van de bijdragen van de donateurs. In 2003 lieten de middelen het toe af te zien van een donatie. Voor het jaar 2004 doet het bestuur graag weer een beroep op uw bijdrage.
Het Stichtingsbestuur heeft de jaarlijkse bijdrage voor 2004 vastgesteld op minimaal € 25,00.

Vriendelijk verzoeken wij u om uw bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer 57.13.10.907 ten name van Stichting Rottumerberaad, te Utrecht o.v.v. uw naam en "donatie 2004".

Meer overmaken dan het minimale bedrag mag vanzelfsprekend ook. Het surplus komt ten goede aan een cadeau voor het 55-jarig bestaan van de JOVD. Uw naam wordt daarbij vermeld.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2002 van de Stichting
Het Stichtingsbestuur kwam in 2002 zeven maal in vergadering bijeen:
- 21 januari 2002 te Utrecht
- 22 april 2002 te Den Haag
- 16 mei 2002 te Den Haag
- 20 juni 2002 te Utrecht
- 5 september 2002 te Den Haag
- 15 oktober 2002 te Den Haag.

Op 1 januari 2002 was het Stichtingsbestuur als volgt
samengesteld:
- Eduard A.H. van der Biezen, voorzitter
- Carolien Goudswaard - Wellink, secretaris
- Karen Anne Hüpler - Hebben, penningmeester
- Koen Petersen, adviseur
- Robbert Jan Sabel, adviseur.

Op 31 december 2002 was de samenstelling als volgt:
- Eduard van der Biezen, voorzitter
- Suzanne Hartong, secretaris
- Karen Anne Hüpler - Hebben, penningmeester
- Ernst van Splunter, algemeen bestuurslid
- Koen Petersen, adviseur
- Robbert Jan Sabel, adviseur.

Ernst van Splunter is in januari 2002 benoemd tot Algemeen bestuurslid. Carolien Goudswaard - Wellink is op 9 januari 2002 afgetreden. Eduard van der Biezen heeft tijdelijk de functie van secretaris waargenomen en in mei 2002 is Suzanne Hartong benoemd tot secretaris.

Daarnaast maakten Thijs van de Vooren (Vice Voorzitter Organisatie JOVD) en Nanning Mol (Landelijk Penningmeester JOVD) gedurende hun lidmaatschap van het Hoofdbestuur van de JOVD op voordracht van de JOVD tijdens het verslagjaar deel uit van het Stichtingbestuur.

In 2002 is de website van de Stichting (www.rottumerberaad.nl), mede dank zij de inspanningen van Cricket DESIGN, in de lucht gegaan. Op deze site is informatie te vinden over de Stichting, haar doel, geschiedenis en activiteiten. Daarnaast zijn er lijsten opgenomen met Hoofdbestuursamenstellingen door de jaren heen, kunnen donateurs makkelijk een adreswijziging doorgeven en is er de mogelijkheid tot sponsoring. Tevens kan via de site verzocht worden om contactgegevens van donateurs, die echter alleen na goedkeuring van het bestuur worden vrijgegeven. Ten slotte kunnen er via het bestuur oproepen geplaatst worden.

Het derde lustrum van de Stichting, met als thema "Geheim", vond plaats op 26 oktober 2002 in het Carlton Ambassador Hotel in Den Haag. De lustrumbundel, mede mogelijk gemaakt door Sabel communicatie bv, werd uitgereikt aan twee van de drie aanwezige oprichters, de heren Gubbels en Vermeer. In de bundel zijn opstellen opgenomen van oud-Hoofdbestuursleden, die geheimen uit hun HB-tijd openbaren. Oud-Hoofdbestuurslid en Staatssecretaris van Sociale Zaken Mark Rutte sprak vanaf de trap de aanwezige (oud)Hoofdbestuursleden toe. Het lustrum werd door 54 donateurs bezocht.

------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2003 van de Stichting
Het Stichtingsbestuur kwam in 2003 twee maal in vergadering bijeen:
- 4 februari 2003 te Den Haag
- 21 oktober 2003 te Utrecht.

Gedurende het verslagjaar 2003 was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld
:
- Eduard van der Biezen, voorzitter
- Suzanne Hartong, secretaris
- Karen Anne Hüpler - Hebben, penningmeester
- Ernst van Splunter, algemeen bestuurslid
- Koen Petersen, adviseur
- Robbert Jan Sabel, adviseur.

Als gevolg van drukke werkzaamheden kon Suzanne Hartong het secretariaat niet meer actief voeren; het bestuur besloot Eduard van der Biezen met de waarneming van het secretariaat te belasten.
Tijdens de bestuursvergadering van oktober bleek dat Eduard van der Biezen en Karen Anne Hüpler - Hebben hun statutaire zittingstermijn als bestuurslid hadden volgemaakt. Gelukkig stelden beiden zich beschikbaar voor een nieuwe bestuursperiode en werden zij herbenoemd als voorzitter, respectievelijk penningmeester.

Op voordracht van het JOVD Hoofdbestuur werd Ursula Doorduyn op 4 februari 2003 benoemd tot bestuurslid. Deze functie heeft zij gedurende haar Hoofdbestuurslidmaatschap met veel plezier vervuld tot 22 november 2003. Tot het Lustrum van de JOVD op 28 en 29 februari 2004 is zij vanwege haar lidmaatschap van de Lustrumcommissie tijdelijk adviseur van het Stichtingsbestuur. De tweede post van bestuurslid B bleef na het aftreden van Nanning Mol vacant.

Op 26 november 2003 dineerde het Stichtingsbestuur in Nieuwspoort om afscheid te nemen van Ursula Doorduyn en kennis te maken met de twee door het Hoofdbestuur van de JOVD voorgedragen kandidaat bestuursleden. Nog voordat het Stichtingsbestuur een benoemingsbesluit kon nemen, verlieten zij het Hoofdbestuur.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Bestuurssamenstelling Stichting Rottumerberaad
Voorzitter  E.A.H. van der Biezen

 

 
Secretaris Waarnemer

 

 
Penningmeester
K.A. Hüpler - Hebben

 

 
Bestuurslid B Vacature

 

 
Bestuurslid B Vacature

 

 
Bestuurslid B E.F. van Splunter