R o t t u m e r b o de

Nieuwsbrief van de stichting Rottumerberaad.
Stichting van oud-Hoofdbestuursleden van de JOVD
editie juli 2006


Van de Voorzitter Stichting

Snel, sneller, snelst. Het politieke motto deze laatste weken. Na een snelle lijsttrekkerscampagne in de VVD werd de derde oud-JOVD-voorzitter tot voorzitter van de VVD-fractie in de Tweede Kamer gekozen. (Ook weer een mijlpaal voor uw Stichting Rottumerberaad: Mark Rutte was ook Stichtingsvoorzitter). Evenzo snel trok vervolgens D66 de stekker uit Balkenende II en werd heel snel Balkenende III geformeerd. Waarschijnlijk sneller dan hem lief is mocht de kersverse VVD-aanvoerder dus aanzitten bij een kabinetsformatie en moet hij sneller de verkiezingscampagne gaan leiden voor de verkiezingen van 22 november. Dat betekent dat kandidaten zich sneller moeten melden en dat binnen de politieke partijen de lijsten en verkiezingsprogramma’s sneller moeten worden opgesteld. Was de politiek maar altijd zo snel...

Uw Stichting laat zich niet beïnvloeden door al dit snel politiek geweld. Wij presenteren u weer een vertrouwde Rottumerbode: ons financieel en secretarieel jaarverslag geeft een overzicht van het reilen en zeilen van de Stichting in 2005. Vertrouwd is ook de oproep om uw donatie over te maken. En natuurlijk een aankondiging van onze activiteiten in de tweede helft 2006. Traditioneel de jaarlijkse borrel, nieuw het decenniumdiner en het happy hour. Graag treft het Stichtingsbestuur u op onze bijeenkomsten; voor sommigen onder u zullen dat uitgelezen netwerkmomenten zijn!

Na het zomerreces zal het Stichtingsbestuur starten met de voorbereidingen van de activiteiten van het Lustrumjaar 2007. Dat jaar zal ook in het teken staan van enkele bestuurswisselingen binnen het Stichtingsbestuur. Mocht u mij goede kandidaten voor bestuursfuncties kunnen aanbevelen (inclusief u zelf), schroom niet om met mij contact op te nemen.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en begroet u graag op onze activiteiten!

Eduard A.H. van der Biezen
Voorzitter Stichting Rottumerberaad
--------------------------------------------------------------------------------------------

Secretarieel Jaarverslag 2005

Het bestuur van de Stichting bestond op 1 januari 2005 uit de volgende personen:

 • Eduard van der Biezen, voorzitter

 • Rolf Moester, secretaris

 • Ernst van Splunter, penningmeester

 • Karen Anne Hüpler-Hebben, algemeen bestuurslid

 • Koen Petersen, adviseur relatie Stichting - HB

 • Robbert Jan Sabel, adviseur communicatie

 • Hans de Backer, algemeen bestuurslid B

 • Paul Laane, algemeen bestuurslid B

Op 31 december 2005 was de bestuurssamenstelling als volgt:

 • Eduard van der Biezen, voorzitter

 • Rolf Moester, secretaris

 • Ernst van Splunter, penningmeester

 • Karen Anne Hüpler-Hebben, algemeen bestuurslid

 • Koen Petersen, adviseur relatie Stichting - HB

 • Robbert Jan Sabel, adviseur communicatie

 • Klaas-Jeroen Terwal, algemeen bestuurslid B

Op 23 mei trad Paul Laane af als lid van het JOVD-Hoofdbestuur en daarmee verviel tegelijkertijd zijn lidmaatschap B van het stichtingsbestuur Rottumerberaad. Op 3 oktober is voor hem in de plaats Klaas-Jeroen Terwal benoemd, die toen vice-voorzitter in het HB was, maar op het novembercongres werd gekozen tot Landelijk Voorziter en daarmee Hans de Backer als LV opvolgde. Omdat op dit novembercongres Hans de Backer het Hoofdbestuur verliet, verviel per deze datum (20 november) tegelijkertijd zijn lidmaatschap B van het stichtingsbestuur Rottumerberaad. Hans is wel aan het stichtingsbestuur verbonden gebleven door beheerder van de website te worden.

Het Stichtingsbestuur kwam in 2005 twee maal in vergadering bijeen:
-          4 juli 2005, ten huize van de penningmeester te Zeist;
-          3 oktober 2005 ten kantore van Sabel Communicatie te Utrecht.

Begin december bereikte het stichtingsbestuur het droeve bericht dat oud-hoofdbestuurslid Peter Bessems op 46 jarige leeftijd is overleden. Hij zat van 1983 tot 1985 in het HB.

In 2005 kwam er 1 Rottumerbode uit, op 20 augustus. In de bode werd een nieuwe vaste rubriek ingevoerd waarbij een oud-HB-er die thans in de politiek actief is aan het woord wordt gelaten.

Op 29 oktober 2005 vond de grote jaarlijkse donateursborrel plaats, dit maal in de bovenzaal van café-restaurant Lofen te Utrecht. Deze borrel is door 45 donateurs bezocht. De activiteit is verrijkt met een debat over de wenselijke koers van de partij in Nederland die het liberale gedachtengoed hoedt. Speciale gasten voor dit debat waren Hans van Baalen (conservatief profiel) en Hans Dijkstal (in 1995 door de JOVD verkozen tot eerste “Liberaal van het jaar” en progressief profiel). Onder leiding van Koen Petersen ontstond een levendige discussie, en niet alleen tussen de twee heren, maar ook met de zaal. De aanwezige VVD-campagneleider Mark Rutte kreeg en passant de nodige tips mee om een goede inhoudelijke strategie uit te zetten.

Het najaar van 2005 is naast het verbeteren van het adressenbestand verder gebruikt om de website aantrekkelijker te maken. Zo is een begin gemaakt van het scannen van alle op het Algemeen Secretariaat aanwezige oude Hoofdbestuursfoto’s en het op de website plaatsen hiervan.

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Financieel jaarverslag 2005

 

Balans per 1 januari 2005

Bank                 3467,78

Eigen vermogen                 68,07

 

Reserves                        1860,92

 

Resultaat                        1538,79

Totaal              3467,78

Totaal                           3467,78Balans per 31 december 2005

Bank                3454,46

Eigen vermogen                   68,07

 

Reserves                          3399,71

 

Resultaat                             23,96

Totaal             3454,46

Totaal                            3454,46

 


Winst- en Verliesrekening 2005
 

Kosten

     2004

    2005

Baten

     2004

    2005

Bankkosten

    61,45

   91,22

Donaties

2110,00

1395,00

KvK

    25,90

   22,76

Rente

    18,73

    20,82

Bestuurskosten

      0,00

   85,80

Extra

    00,00

    00,00

Nieuwsbrief

  178,90

 224,88

 

 

 

Website

  285,60

 297,60

 

 

 

Borrel

  000,00       

 717,52

 

 

 

Resultaat

1576,88

-  23,96

 

 

 

Totaal

2128,73

1415,82

 

2128,73

1415,82


Begroting 2006

Kosten

Baten

Nieuwsbrief + porto

  550,00

Donaties

  1500,00

KvK bijdrage

    21,73

Rente

      20,00

Bankkosten

    95,00

Uit reserve

    731,73

Borrel

  750,00

 

 

Happy hour + decenniumdiner

  410,00

 

 

Website

  300,00

 

 

Bestuurskosten/representatie

    85,00

 

 

Onvoorzien

    50,00

 

 

Totaal

2251,73

Totaal

  2251,73

--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uitnodiging Borrel

Het stichtingsbestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse borrel van de Stichting.

Datum: zondag 24 september 2006
Tijd: 15:00 - 18:00
Locatie:
Golden Tulip Berghotel in Amersfoort

Zie voor de routebeschrijving de bijlage bij de bode (klik hier).

Let op als u met het openbaar vervoer wilt komen: Het hotel heeft een speciale regeling met de NS voor gunstige tarieven. U betaalt van ieder willekeurig station in Nederland naar het Centraal Station Amersfoort de volgende vaste tarieven: dagretour 2e klasse: € 10,90 of dagretour 1e klasse: € 19,10.

Het gunstig geprijsde kaartje moet u minimaal een week van tevoren bestellen bij het hotel. Belt u s.v.p. met 033 - 4224222. Betaling gaat via creditcard.

Het stichtingsbestuur wil op de borrel iets extra’s doen: oud-HB-ers die kandidaat zijn voor de komende Kamerverkiezingen krijgen de kans om zich op de borrel te presenteren! Indien u hier gebruik van wilt maken kunt contact opnemen met het bestuur. Wij stellen uw respons hiervoor op prijs.

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Decenniumdiner 

Op donderdag 2 november 2006 vindt het eerste zogenaamde “decenniumdiner” van het Rottumerberaad plaats. Hierbij gaan de oud-hoofdbestuurders van een specifiek tijdvak van 10 jaar met elkaar aan de dis. Het eerste decenniumdiner is bedoeld voor personen die tussen 1985 en 1995 in het HB zaten (onder de voorzitters Julius Remarque t/m Arjan Toor). De locatie is Nieuwspoort. Vooraf wordt verzameld op het Algemeen Secretariaat van de JOVD en wordt een korte presentatie gegeven door het huidige Hoofdbestuur over de JOVD anno 2006. Inloop op het Algemeen Secretariaat vanaf 19.00 uur. Aanvang diner Nieuwspoort om 20.00 uur. Voor het diner geldt een eigen bijdrage van € 50,-.

Wij vragen u zich vooraf aan te melden voor het diner via info@rottumerberaad.nl.

Indien u niet in het betreffende tijdvak in het HB zat, voelt u zich dan niet gepasseerd: het ligt in de bedoeling om in de toekomst ook diners voor andere decennia HB-ers te organiseren!    

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Happy hour voor donateurs 

Op het najaarscongres van de JOVD vindt ook een Rottumerberaadborrel plaats, het zogenaamde happy hour. Zo kunt u weer eens de sfeer van een JOVD-congres meemaken. Uw eerste paar consumpties zijn voor rekening van de Stichting. Dit vindt plaats op zaterdag 28 oktober van 17.00 uur tot 19.00 uur. De datum ligt vrijwel op de verjaardag van de stichting (oprichting 27 oktober 1987).

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Verzoek jaarlijkse donatie 2006
 

Voor de activiteiten van de Stichting is de Stichting geheel afhankelijk van de bijdragen van de donateurs.

Op 24 september vindt de jaarlijkse borrel van de Stichting plaats die u als donateur geheel en al gratis kunt bijwonen.

Als het goed is heeft u voor die tijd al aan uw verplichting als donateur voldaan en het bedrag van 20 euro overgemaakt op het bankrekeningnummer 57.13.10.907 ten name van Stichting Rottumerberaad te Zeist, onder vermelding van uw naam en ‘Donatie 2006’.

Mocht u de borrel willen bezoeken en wij uw betaling nog niet hebben ontvangen, dan is de penningmeester uiteraard bereid uw donatie ter plekke te incasseren.

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Felicitaties

 ·         De Stichting Rottumerberaad feiliceert haar oud-stichtingsvoorzitter Mark Rutte met zijn benoeming tot lijsttrekker voor de VVD bij de komende Kamerverkiezingen!

·         De Stichting feliciteert Mark Verheijen met zijn benoeming tot wethouder in Venlo!

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Alumnibeleid JOVD

 Zeergewaardeerde oud-hoofdbestuurders,

Met dit schrijven wil ik u kort op de hoogte brengen van een aantal activiteiten welk het Hoofdbestuur der JOVD op zich heeft genomen inzake het zogenaamde ‘alumnibeleid’.

Als gevolg van de constatering dat er vrijwel niets werd gedaan op het gebied van oud-leden binnen de JOVD, besloot het hoofdbestuur deze draad eens op te pakken en werd de site www.jovd.nl/alumni opgezet. Op deze site kunnen oud JOVD-ers zich aanmelden als oud-lid, zodat de JOVD een database krijgt met recente gegevens van oud leden.

Met behulp van deze gegevens zullen we in de nabije toekomst pogen activiteiten voor onze alumni neer te zetten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een speciaal programma op een congres voor alumni waarbij u, uw vrienden van toen weer kunt ontmoeten. Natuurlijk zullen wij ook vele andere zaken ontplooien.

Het vergt natuurlijk niet veel verbeeldingskracht om ons in te denken dat wij ook uiterst blij zijn wanneer u de oud JOVD-ers waar u nog contact mee heeft, aanspoort om even de alumnisite te bezoeken.

Daarnaast hebben wij nog een aantal foto’s van vroeger liggen op het Algemeen Secretariaat waar u wellicht interesse in heeft. Dit kunt u aangeven door een mailtje te sturen naar: rudolf.wessels@jovd.nl

Als laatste wil ik de hoop uitspreken dat u zo snel mogelijk de site bezoekt, en dat wij elkaar in de toekomst nog op een alumni-activiteit mogen treffen!

Met vriendelijke groet,

Rudolf Wessels (HB 2005-2006)

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Oproepen

·         Het bestuur is benieuwd wat oude hoofdbesturen zoal nog met elkaar doen om het contact te onderhouden; laat u het ons eens weten, dan kunnen wij er wellicht over berichten als u dat leuk vindt.

·         Suggesties en verzoeken aan het adres van het bestuur zijn altijd welkom!

·         Wilt u ons blijvend op de hoogte houden van gewijzigde adressen en emailadressen? Wij danken u als u dat in het afgelopen jaar heeft gedaan.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuur Stichting Rottumerberaad

Voorzitter
Eduard van der Biezen
Surinamestraat 132
3531 KN Utrecht
030-29933804
info@rottumerberaad.nl

Secretaris
Rolf Moester
Willem Buytewechstraat 180 c
3024 VJ Rotterdam
06-24636967
info@rottumerberaad.nl

Penningmeester
Ernst van Splunter
Oranje Nassaulaan 15
3708 GA Zeist
030-6977554
info@rottumerberaad.

Algemeen Bestuurslid
Karen Anne Hüpler-Hebben
Prof. L. Fuchslaan 37
3571 HE Utrecht
030-2720110
info@rottumerberaad.nl Bestuurslid B

Bestuurslid B
Recentelijk vacant geworden; wordt binnenkort weer door voordracht Hoofdbestuur opgevuld

Bestuurslid B
Recentelijk vacant geworden; wordt binnenkort weer door voordracht Hoofdbestuur opgevuld