R o t t u m e r b o de


Nieuwsbrief van de stichting Rottumerberaad.
Stichting van (oud) hoofdbestuursleden van de JOVD
- NUMMER 1, MEI 2002 - 

Van de Voorzitter van de Stichting

Op 27 oktober 1987 verschenen bij Onno Tammens, notaris in Oosterhesselen, de heren Herman Vermeer, Marcel Gubbels en Michiel Wigman teneinde een stichting in het leven te roepen met de naam Stichting Rottumerberaad ((oud)-hoofdbestuursleden JOVD). In oktober 2002 is het dus 15 jaar geleden dat de Stichting Rottumerberaad is opgericht met als doel: "Uitgaande van de liberale beginselen, het onderhouden van contacten tussen oud-hoofdbestuursleden en het fungerend hoofdbestuur van de JOVD". Dat betekent dat de Stichting haar activiteiten dit jaar in het teken van het 15 jarig bestaan zal laten plaatsvinden. Het derde lustrum van de Stichting zullen wij op zaterdag 26 oktober 2002 op grootse wijze vieren! Over de definitieve lokatie en het programma van de viering zullen wij u zo snel mogelijk berichten, maar het is de moeite waard om deze datum vast in uw agenda te blokkeren.

Graag vragen wij in deze Nieuwsbrief uw bijzondere aandacht voor de jaarlijkse donatie. Deze zullen wij hard nodig hebben om de lustrumfestiviteiten en de overige activiteiten van de Stichting te financieren. 

Met deze uitgave van de Rottumerbode hopen wij u verder geheel op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van uw Stichting Rottumerberaad.

Namens de leden van het Stichtingsbestuur,
De Voorzitter,
Eduard A.H. van der Biezen 


-------------------------------------------------------------------------------------------

Verzoek Jaarlijkse Donatie 2002
Voor de activiteiten van de Stichting is de Stichting geheel afhankelijk van de bijdragen van de donateurs. Het Stichtingsbestuur heeft de jaarlijkse bijdrage voor 2002 vastgesteld op minimaal Ä 20,00.

Vriendelijk verzoeken wij u om uw bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer 57.13.10.907 ten name van Stichting Rottumerberaad, o.v.v. uw naam en "donatie 2002".

Meer overmaken dan het minimale bedrag mag vanzelfsprekend ook. In het lustrumjaar wordt uw extra bijdrage bijzonder gewaardeerd.

Heeft u uw e-mail adres al doorgegeven? Mocht u over een e-mail adres beschikken, stuurt u dan s.v.p. een e-mail met uw naam en adres aan info@rottumerberaad.nl
Wij kunnen u dan nog sneller informeren over de activiteiten van de Stichting! 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Van de Landelijk Voorzitter JOVD

Waarde (oud)-Hoofdbestuursleden,

De VVD heeft een zeer teleurstellend resultaat behaald bij de afgelopen verkiezingen. Ondanks het verlies van de moederpartij staat de JOVD er goed voor. Sinds begin januari hebben meer dan 100 nieuwe leden zich aangemeld. Verwachting is dat dit in de loop van het jaar alleen maar verder zal toenemen. Om ledenwinst te behalen en te behouden is het noodzakelijk dat de JOVD zich goed blijft profileren in de media, de interne organisatie op orde is en als een aansprekende moderne jongerenorganisatie wordt gezien. 

De VVD gaat een roerige tijd tegemoet. Hans Dijkstal is teruggetreden en inmiddels opgevolgd door de bij het volk populaire en doortastende Gerrit Zalm. Zalm heeft meteen aangegeven dat een vernieuwing van de VVD noodzakelijk is. Na overleg met het POK heeft hij aangegeven dat hij gesprekken zal houden met de verkozen Kamerleden om te bekijken in hoeverre zij passen binnen de vernieuwing. De JOVD is van mening dat de VVD, om de komende jaren weer succesvol te zijn, een totale vernieuwing moet ondergaan. Dit houdt niet in dat bepaalde personen, zo u wilt "poppetjes", het veld moeten ruimen. Het gevaar bestaat dat het alleen daarbij blijft. De VVD zal in samenspraak met allen die zich bezig houden met de VVD (fracties, bestuurlijke kaders en leden) een duidelijk visie moeten ontwikkelen op de in te zetten politieke lijn. Pas daarna moet gekeken worden welke personen deze politieke lijn het beste kunnen uitdragen. Duidelijk is ieder geval wel dat de VVD haar rechtervleugel nagenoeg verloren heeft aan LPF en CDA en dat alles in het werk gesteld zal moeten worden om deze kiezers terug te winnen. Zonder deze groep kiezers zal de VVD niet slagen in haar ambitie om de grootste partij van Nederland te worden. 

Terugkijkend is duidelijk geworden dat de VVD zich rijk gerekend heeft met de gunstige opiniepeilingen van de afgelopen jaren. De VVD werd slapend rijk, vernieuwing en een duidelijk en strijdbaar liberaal geluid leken niet zo noodzakelijk. De samenstelling van de lijst voor de Tweede Kamer spreekt wat dat betreft boekdelen. Pas op plaats 36 is de eerste nieuwkomer te vinden. De JOVD heeft zoals u weet geen rol bij de totstandkoming van de lijst. De traditionele opvatting is dat de JOVD zich alleen in algemene zin uitlaat over de VVD en zich niet te veel bemoeit met interne aangelegenheden. Hoewel dit een mooi streven is, blijkt dit in de praktijk toch iets lastiger. Sinds 2000 zijn wij de officiŽle jongerenorganisatie van de VVD. De voor de VVD desastreus verlopen verkiezingen vragen ook om een reactie van de JOVD, sterker nog de JOVD wordt zelfs gevraagd om een reactie te geven. Onze reactie bestaat daarbij vooral uit een roep om vernieuwing. Het noemen van personen die moeten gaan of komen is daarbij niet gepast. De JOVD dient te waken over de liberale visie die de VVD uitstraalt teneinde de grootste partij te worden. De JOVD zal deze de komende maanden en jaren kritisch-constructief volgen. 

In het najaar viert de Stichting Rottumerberaad haar 3e lustrum en ik wil het Stichtingsbestuur dan ook alle succes toe wensen om er een mooi 'feest' van te maken.

Met vriendelijke groet,

Rense Weide
Landelijk Voorzitter JOVD


-------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2001 van de Stichting

Het Stichtingsbestuur kwam in 2001 zes maal in vergadering bijeen:
30 januari 2001 te Amersfoort
21 mei 2001 te Utrecht
28 juni 2001 te Utrecht
20 augustus 2001 te Amersfoort
26 september 2001 te Amersfoort
26 november 2001 in Amersfoort.

Tijdens het verslagjaar was het Stichtingsbestuur als volgt samengesteld:
Eduard A.H. van der Biezen, voorzitter
Carolien Wellink, secretaris
Karen Anne Hebben, penningmeester
Koen Petersen, Algemeen Bestuurslid (tot 26 november 2001).

Daarnaast maakten Rense Weide (Vice Voorzitter Organisatie respectievelijk Landelijk Voorzitter JOVD) en Nathan Soomer (Algemeen Secretaris JOVD) gedurende hun lidmaatschap van het Hoofdbestuur van de JOVD op voordracht van de JOVD tijdens het verslagjaar deel uit van het Stichtingbestuur.

Op 26 september 2001 werd Robbert Jan Sabel benoemd tot adviseur als bedoeld in artikel 7 van het Huishoudelijk Reglement. Op 26 november 2001 werd ook Koen Petersen benoemd tot adviseur van het Stichtingsbestuur.

Het Stichtingsbestuur heeft besloten de datum van 27 oktober aan te houden als datum waarop dan wel waarbij de jaarlijkse borrel wordt gehouden. Deze datum is immers de oprichtingsdatum van de Stichting.

Het Stichtingsbestuur heeft besloten om op 26 oktober 2002 het derde lustrum van de Stichting te vieren.

De jaarlijkse borrel van de Stichting vond plaats op 27 oktober 2001 in Het Oude Tolhuys te Utrecht. Tijdens de borrel ondervroeg Maarten Burggraaf het lid van de Tweede Kamer van de VVD Ernst van Splunter over hetgeen over kon blijven van de idealen van de JOVD, als je deel uitmaakt van de VVD fractie in de Tweede Kamer. De aanwezige donateurs maakten gretig gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan de discussie. De borrel werd door ongeveer 55 donateurs bezocht.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Wie - wat - waar 

Wij feliciteren:
* Herman Vermeer met zijn lidmaatschap van het Europarlement
* Rogier van der Sande met zijn verkiezing tot wethouder van de gemeente Leiden

Graag per post aan het adres van de secretaris, of via onze mail: info@rottumerberaad.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuurssamenstelling Stichting Rottumerberaad

Voorzitter Secretaris Penningmeester
E.A.H. van der Biezen
Surinamestraat 132
3531 KN Utrecht
030-2933804 
S. Hartong 
Goudse Rijweg 585
3031 CG Rotterdam
06-47322861
K.A. Hupler - Hebben
Prof. L. Fuchslaan 37
 3571 HE Utrecht
030-2720110
Bestuurslid B Bestuurslid B Bestuurslid
N. Mol 
Etersheimerdwarsweg 1
 1474 MS Oosthuizen
06-27430874
vacature E.F. van Splunter
Waldeck Pyrmontkade 446
2518 KG 's-Gravenhage
070-3922525